Trang Chủ Trùng Sinh Nhân Vật

Trùng Sinh Nhân Vật

30-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Đạo Hương Thôn

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
1 150 50v 50 điểm tiềm năng + Ngoại Trang Áo Cấp 
2 155 50v 50 điểm tiềm năng + Ngựa Cấp 1
3 160 50v 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long
4 165 50v 50 điểm tiềm năng + 500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
5 170 50v 50 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
6 175 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
7 180 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 2
8 185 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
9 190 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
10 195 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 2
11 200 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Ghép Luân Hồi Ấn
12 200 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh già Lam Kinh
13 200 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 3
14 200 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Ấn Ký Tín Vật
15 200 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 3
16 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Thần Khí Bảo Châu
17 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
18 220 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 4
19 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
20 220 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 4
21 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
22 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
23 220 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 5
24 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
25 220 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 5
26 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
27 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
28 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
29 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
30 220 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 6
31 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
32 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
33 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
34 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
35 220 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 6
36 250 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
37 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
38 250 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
39 250 50v 100 điểm tiềm năng+ 20000 Chiến Thần
40 250 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 7 + 20000 Chiến Thần
41 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 50v 100 điểm tiềm năng + Giày Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
43 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
44 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 50v 100 điểm tiềm năng + Vũ Khí Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
46 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
47 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 50v 100 điểm tiềm năng + Nhân Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
49 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
50 250 50v 100 điểm tiềm năng + Áp Ngoại Trang Cấp 7 + Bội Thú Nuôi Cấp 10
51 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
52 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
53 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
54 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
55 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
56 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
57 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
58 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
59 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
60 250 1000v 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 8
61 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
62 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
63 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
64 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
65 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
66 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
67 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
68 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
69 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
70 250 1000v 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 8
71 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
72 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
73 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
74 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
75 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
76 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
77 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
78 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
79 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
80 250 1000v 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 9
81 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
82 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
83 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
84 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
85 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
86 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
87 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
88 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
89 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
90 250 1000v 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 9
91 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
92 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
93 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
94 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
95 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
96 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
97 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
98 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
99 250 1000v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
100 250 1000v 20000 Chiến Thần + Áo và Nón Ngoại Trang Cấp 10
101 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
102 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
103 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
104 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
105 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
106 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
107 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
108 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
109 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
110 250 1000v 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 11
111 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
112 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
113 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
114 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
115 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
116 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
117 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
118 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
119 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
120 250 1000v 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 11
121 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
122 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
123 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
124 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
125 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
126 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
127 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
128 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
129 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
130 250 1000v 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 12
131 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
132 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
133 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
134 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
135 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
136 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
137 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
138 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
139 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
140 250 1000v 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 12
141 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
142 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
143 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
144 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
145 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
146 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
147 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
148 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
149 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
150 250 1000v 20000 Chiến Thần + Áo + Nón Ngoại Trang Cấp 13
151 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
152 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
153 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
154 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
155 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 14
156 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
157 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
158 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
159 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
160 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 14
161 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
162 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
163 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
164 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
165 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 15
166 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
167 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
168 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
169 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
170 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 15
171 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
172 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
173 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
174 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
175 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 16
176 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
177 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
178 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
179 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
180 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 16
181 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
182 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
183 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
184 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
185 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 17
186 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
187 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
188 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
189 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
190 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 17
191 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
192 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
193 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
194 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
195 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 18
196 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
197 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
198 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
199 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
200 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 18

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.