Trang Chủ Hệ Thống Kinh Mạch

Hệ Thống Kinh Mạch

22-05-2017

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi kiếm thế 1 cùng hệ thống Kinh Mạch xuất hiện...

 

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Đạo Hương Thôn

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event và hoạt động

Sử dụng nhận được 100 điểm chân khí.

Kinh mạch Tiền xu Chân khí (điểm) Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Xung mạch cần 50 tiền xu
Cấp 2 10 500 100
Cấp 3 10 1000 90
Cấp 4 10 2000 80
Cấp 5 10 4000 70
Cấp 6 20 8000 50
Cấp 7 20 10000 30
Cấp 8 20 15000 20
Cấp 9 20 20000 10
Cấp 10 50 40000 10

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại kinh mạch sẽ bị giảm 1 cấp
  • 900000 chân khí là cao nhất nếu hơn sẽ quay về 0