Trang Chủ [Mặt Nạ] - Bôn Lôi Quán

[Mặt Nạ] - Bôn Lôi Quán

24-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Đạo Hương Thôn

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Mặt Nạ

Tiền xu

Mảnh ghép mặt nạ

Dị dung thạch

Hàng long phục hổ quán Nhận được khi trùng sinh 3
Hàng long phục hổ quán + 1 50 600 600
Hàng long phục hổ quán + 2 100 1000 1000
Hàng long phục hổ quán + 3 200 1500 1500
Hàng long phục hổ quán + 4 200 2000 2000
Hàng long phục hổ quán + 5 200 2500 2500
Quân Lâm Miện 200 3000 3000
Quân lâm miện + 1 200 3500 3500
Quân lâm miện + 2 200 4000 4000
Quân lâm miện + 3 200 4500 4500
Quân lâm miện + 4 500 5000 5000
Quân lâm miện + 5 700 10000 10000
Quân lâm miện + 6 700 10000 10000
Quân lâm miện + 7 1000 15000 15000
Quân lâm miện + 8 1000 15000 15000
Quân lâm miện + 9 1500 50000 50000
Quân lâm miện + 10 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 1 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 2 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 3 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 4 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 5 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 6 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 7 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 8 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 9 1500 50000 50000
Thông Thiên Quán + 10 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 1 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 2 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 3 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 4 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 5 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 6 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 7 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 8 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 9 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 10 1500 50000 50000

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp mặt nạ tỷ lệ thành công 100%
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame